༄༅། །མཁྱེན་ཀོང་མཆོག་གསུམ་གྱི་གསོལ་འདེབས།

Prayer to Khyentse Wangpo, Kongtrul and Chokgyur Lingpa

Jamyang Khyentse Wangpo

Verses of supplication to Jamgön Kongtrul Lodrö Thayé, Chokgyur Dechen Lingpa, and Jamyang Khyentse Wangpo, which Khyentse Wangpo composed at Jamgön Kongtrul’s behest.

Download in: